Katalog informacije javnega značaja

Lekarna Ribnica na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja objavlja Katalog informacij javnega značaja Lekarne Ribnica, ki je na spletnih straneh Lekarne Ribnica v tehnološkem smislu zasnovan kot portal s številnimi povezavami na različne spletne strani.

Predstavitev zakona

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 25.02.2003 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UDIJZ) in ga objavil v Uradnem listu RS, št. 24/2003.

V 4. členu navedenega zakona je navedena opredelitev informacije javnega značaja:

“Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb”.

Na podlagi 11. člena in petega odstavka 25. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je vlada izdala Uredbo o posredovanju informacij javnega značaja (Uradni list, št. 115/03).

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 35. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja izdala Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 40/04) in v drugem odstavku 1. člena določila:

Neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna stroškov posredovanja informacij javnega značaja ne zaračunavajo.

1. Osnovni podatki katalog

Naziv zavoda:
Lekarna Ribnica
Odgovorna uradna oseba:
Andreja Dejak, mag.farm. – vršilka dolžnosti direktorice
Datum prve objave kataloga:
31. januar 2007
Datum zadnje objave kataloga:
1.maj 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.lekarna-ribnica.si/katalog-informacije-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga:
Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani Lekarne Ribnica, v tiskani obliki pa se nahaja v prostorih uprave, na naslovu Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica in ga na zahtevo prosilca posreduje pooblaščena oseba.

2. Splošni podatki o Lekarni Ribnica in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1. Organogram zavoda in podatki o organizaciji

Kratek opis delovnega področja
Dejavnost zavoda, ki se izvaja kot javna služba, obsega nemoteno oskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in organizacij z zdravili ter drugimi sredstvi za varovanje zdravja in obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil.
Lekarne Ribnica:
Poleg navedenega zavod še izvaja preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, izdajanje veterinarskih zdravil, izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil, dobavo farmacevtskih preparatov, kozmetičnih preparatov in drugih kemičnih izdelkov.
Seznam notranjih organizacijskih enot in poslovnih enot zavoda:
Strokovna zdravstvena služba v Ribnici:
Lekarniška izpostava Ribnica
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica
Tel: 01 8369 270, fax: 01 8373 124
Vodja enote: Andreja Dejak, mag.farm.

Strokovno zdravstvena služba v Sodražici:
Lekarniška izpostava Sodražica
Cesta notranjskega odreda 16, 1317 Sodražica
Tel: 01 8366 041,
Vodja enote: Alenka Adamič, mag.farm.

Strokovno zdravstvena služba v Loškem Potoku:
Lekarniška izpostava Loški Potok
Hrib 16, 1318 Loški Potok
Tel: 08 205 3222,
Vodja enote: Petra Knavs, mag.farm..

Uprava zavoda
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica
Tel: 01 8369 275
Oranogram zavoda

2.2. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:
Petra Debeljak, mag.farm., direktor
Lekarne Ribnica
Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica
Tel: 01 8369 270,
E-pošta: info@lekarna-ribnica.si

2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja

Državni predpisi:

Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7375

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/0776/0862/10 – ZUPJS, 87/1140/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/1399/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K)                   
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213


Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/0858/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/1388/16 – ZdZPZD in 64/17) Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17)                                         
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO214

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/9473/9539/9670/9647/973/983/9851/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/986/99 – popr.109/99 – odl. US, 61/0064/00 – popr.91/00 – popr.59/0218/0330/0335/03 – popr.78/0384/0444/0586/0690/06 – popr.64/0733/087/0988/0930/1149/12106/1299/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/1485/1410/17 – ZČmIS in 64/18)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3562

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/9619/96 – popr.101/99 – ZZMP, 52/00 – ZZUZIS in 17/14 – ZZdr-2)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO443


Zakon o medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS 98/09)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5503


Zakon o kemikalijah (Ur.l. RS 110/03-PB, 47/04, 16/08, 9/11, 83/12)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1391


Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Ur.l. RS 108/99, 44/00, 2/04, 47/04)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1388


Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS 33/01)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO386

Zakon o kozmetičnih proizvodih (Ur.l. RS 110/03 – UPB, 47/04)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1378


Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Ur.l. RS 59/10, 17/14)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10193


Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS 34/08)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4787


Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur.l. RS 89/08)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4957


Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur.l. RS 105/08)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4793


Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/11 in 85/16 – ZLD-1)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10927


Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3562


Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 35/00 in 64/17 – ZZDej-K)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2740


Evropski register predpisov:
http://ec.europa.eu/health/index_sl.htm

2.4. Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:
Predlogi predpisov na spletnih straneh vlade RS: http://www.vlada.si/
Predlogi predpisov na spletnih straneh Državnega zbora:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ Povezava na EU portal:
http://eur-lex.europa.eu/sl/prep/latest/chap1530.htm

2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam postopkov, ki jih vodi zavod:
V zavodu vodimo upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja, postopke glede pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP).
Letna poročila
http://www.ajpes.si/jolp/rezultati.asp?naziv=lekarna+ribnica&ulica

2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam postopkov, ki jih vodi zavod:
V zavodu vodimo upravne postopke na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) glede informacij javnega značaja, postopke glede pritožb pacientov na podlagi Zakona o pravicah pacientov (ZPacP).

2.7. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja Lekarna Ribnica

Seznam zbirk osebnih podatkov:

1.     Evidence o izrabi delovnega časa
2.     Zbirka receptov izdanih zdravil
3.     Evidenca o zaposlenih delavcih
4.     Evidenca o plači zaposlenega delavca
5.     Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
6.     Seznam pošiljateljev prošenj za zaposlitev
7.     Seznam dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju
8.     Seznam članov sveta zavoda
9.      Evidenca družinskih članov zaposlenih
10.    Evidenca bivših zaposlenih v zavodu Lekarna Ribnica
11.    Evidenca vstopov in izstopov v poslovne zgradbe zavoda
12.    Evidenca poslovnih partnerjev

2.8. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • Interni splošni akti:
 • Odlok o javnem lekarniškem zavodu  Lekarna Ribnica; Odgovorni za sprejem: Občinski svet občine Ribnica, Občinski svet občine Sodražica, Občinski svet občine Loški Potok.
 • Statut Lekarne Ribnica; Odgovoren za sprejem: Svet zavoda Lekarne Ribnica. Nahaja se v fizični obliki na sedežu zavoda
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda Lekarne Ribnica; Odgovoren za sprejem: Svet zavoda s soglasjem  Občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok); Nahaja se v fizični obliki na sedežu zavoda
 • Razni  pravilniki in navodila; Odgovorni za sprejem: Svet zavoda in direktor. Nahajajo se v fizični obliki na sedežu zavoda
 • Pomembnejši dogodki, odločitve in novosti: Pomembni dogodki in novosti so objavljeni na spletni strani Lekarne Ribnica.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletu preko tega kataloga (povezava do ustrezne spletne strani na strani http://www.lekarna-ribnica.si) v html formatu. Za dostop je potreben internetni brskalnik. Dostop do informacij javnega značaja v neelektronski obliki je možen na sedežu  zavoda od ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ure.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu tudi v izključno tekstovni obliki (povezava do ustrezne spletne strani na http://www.lekarna-ribnica.si)

Vljudno vas prosimo, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja.

Druge informacije javnega značaja se posredujejo v elektronski ali fizični obliki oziroma na vpogled v prostorih zavoda. Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacij iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Javni zavod  Lekarna Ribnica zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

 • posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,
 • pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če se informacija nahaja izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,
 • pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če se informacija nahaja izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki, poštnino za pošiljanje po pošti.

Zavod posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

Cenik materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja

 1. ena stran fotokopije formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 eura,
 6. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 8. elektronski zapis na eni disketi 1,25 eura,
 9. posnetek na eni videokaseti 4,17 eura,
 10. posnetek na eni avdio kaseti 2,09 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 0,13 eura,
 12. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko 1,25 eura,
 13. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 14. pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,13 eura,
 15. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javneh značaja:

Ni zahtev po IJZ.

 

5. Predstavnik pacientov v Svetu zavoda Lekarne Ribnica

Vesna Ilc  

tel: 040 320 191

e-naslov: ilc.vesnicka@gmail.com